Cựu học sinh THPT Nguyễn Công Trứ

Đồng phục lớp Cựu học sinh THPT Nguyễn Công Trứ

Sắc vàng ngày trở lại cựu học sinh THPT Nguyễn Công Trứ,