Đông phục quần áo lớp 9B (1993-1997)- THCS Hưng Bình